Tietosuoja

Tietosuojaseloste

Tämän tietosuojaselosteen tarkoitus on antaa kattava kuva siitä, mitä henkilötietoja Web-suunnittelu Pokis (jäljempänä "Yritys") kerää, mihin tarkoituksiin tietoja käytetään ja mille tahoille tietoja voidaan luovuttaa. Henkilötietoilla tarkoitetaan kaikkia tietoja, joista henkilö voidaan suoraan tai epäsuorasti tunnistaa. Yritys noudattaa henkilötietojen käsittelyssä EU:n yleistä tietosuoja-asetusta (GDPR, 2016/679), voimassa olevaa tietosuojalainsäädäntöä sekä hyvää tietojenkäsittelytapaa.

Rekistereihin tallennetut tiedot

Yrityksellä on käytössä asiakasrekisteri, johon tallennetaan palvelujen tarjoamisen, yhteydenpidon ja laskuttamisen kannalta oleellisia tietoja. Tämä koskee rekisteröidyltä itse saatuja tietoja sekä muista lähteistä, kuten Yritys- ja yhteisötietojärjestelmästä kerättyjä tietoja.

Mitä tietoja keräämme

(a) Yrityksen laskutuspalveluntarjoajana toimii Ropo Capital (jäljempänä "Ropo"), Y-tunnus 2495037-7, jonka Ropo24-verkkopalveluun (www.ropo24.fi) tiedot tallennetaan. Asiakasrekisteriin tallennettuja tietoja ovat:

  • Yksilöllinen asiakasnumero
  • Yrityksen nimi, Y-tunnus tai VAT-tunnus, yhtiömuoto, maa ja kieli
  • Laskutustapa, maksuehto ja mahdollinen verkkolaskutusosoite
  • Asiakkaan yhteyshenkilön yhteystiedot, mukaan lukien katuosoite, postinumero, postitoimipaikka, sähköpostiosoite, puhelinnumero ja kieli
  • Asiakkaalle lähetetyt tehtävät, mukaan lukien laskut, muistutukset ja perinnät
  • Saatavien määrät, laskutuspäivät, eräpäivät, pääomat ja avoimet pääomat sekä laskun tila

(b) Kommentoidessasi tällä verkkosivustolla (www.pokis.fi, jäljempänä "Sivusto") olevaa sivua tai artikkelia pyydämme nimeä/nimimerkkiä, toimivaa sähköpostiosoitetta ja viestiä. Nämä tiedot tallentuvat käyttämäämme julkaisujärjestelmään. Sähköpostiosoitetta voidaan käyttää kommenttia koskevaan yhteydenpitoon. Nimeä tai sähköpostiosoitetta ei käytetä mainontaan tai markkinointiin, eikä näitä tietoja koskaan luovuteta kolmansille osapuolille. Viestin sisältämät tiedot voidaan tarkistuttaa roskapostin varalta Akismet-järjestelmän kautta (ks. tietosuojaseloste).

(c) Lähettäessäsi sivuston kautta tarjouspyynnön pyydämme yrityksen nimen, Y-tunnuksen, yhteyshenkilön nimen, sähköpostiosoitteen ja puhelinnumeron. Nämä tiedot sekä tunnistetiedot, kuten lähettäjän IP-osoite ja sivu, jolta tarjouspyyntö on lähetetty, välittyvät sähköpostipalveluntarjoajan (Google) kautta käyttämäämme sähköpostiohjelmaan, johon ne tallennetaan. Näitä tietoja käytetään yksinomaan kommunikointiin tarjouspyynnön sisältämiä tietoja varten. Asiakassuhteen syntyessä tarjouspyyntölomakkeella lähetetyt tiedot voidaan tallentaa asiakasrekisteriin. Lomakkeella lähetettyjä tietoja voidaan luovuttaa valituille alihankkijoille. Tietoja ei käytetä markkinointitarkoituksiin, eikä muuhun kuin asiakassuhdetta koskevaan kommunikointiin.

Mihin tietoja käytetään

Rekisterissä olevia tietoja käytetään laskutukseen, maksuliikenteen valvontaan, seurantaan, ylläpitoon ja kirjanpitoaineiston keräämiseen. Lisäksi tietoja voidaan käyttää perintätoimeksiantojen hoitamiseen sekä riita-, rikos-, konkurssi- ja velkajärjestelyasioihin.

Ropo voi käyttää tietoja valvontaan, koulutukseen, liiketoiminnan ja palveluiden testaamiseen ja kehittämiseen, palvelutapahtumien todentamiseen, konsultointiin ja asiakassuhteen hoitoon liittyviin tapahtumiin.

Tietoja voidaan käyttää myös lakisääteisten velvollisuuksien noudattamiseen.

Tietojen säilyttäminen

Tiedot tallennetaan Ropon verkkopalveluun, ja tietoja säilytetään niin pitkään kuin on tarpeellista tässä tietosuojaselosteessa määriteltyjen tarkoitusten toteuttamiseksi.

Tietojen luovuttaminen

Tietoja ei lähtökohtaisesti luovuteta kolmansille osapuolille. Tietoja ei luovuteta Euroopan Unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle. Tietoja voidaan kuitenkin luovuttaa poikkeustapauksissa:

  • Tuomioistuimille, poliisiviranomaisille ja ulosottoviranomaisille,
  • Luottotietoyhtiöille asiakkaan maksukyvyn varmistamiseksi sekä
  • Tietopalveluyrityksille tietojen paikkaansa pitämisen todentamiseksi ja tietojen päivittämiseksi.

Tietojen suojaus

Rekisterin säilyttämisestä ja suojaamisesta vastaa Ropo Capital Oy. Rekisteriä käyttävät rajatun käyttöoikeuden aineistoon omaavat, ohjeistetut henkilöt. Rekisterinkäyttäjät tunnistetaan ja käyttöä valvotaan. Rekisterinkäyttäjiä sitoo salassapito- ja vaitiolovelvollisuus.

Tietojärjestelmä ja sen käyttämät palvelimet on suojattu palomuurilla. Tietoliikenne kulkee salattujen SSL- ja SSH-yhteyksien yli. Kirjautuminen järjestelmään vaatii autentikoinnin käyttäjätunnuksella, salasanalla ja vahvistuskoodilla.

Tarkastusoikeus

Rekisteröidyllä on Henkilötietolain (5.12.2018/1050) mukainen oikeus tarkistaa, mitä häntä koskevia tietoja rekisteriin on tallennettu. Tarkastuspyyntö tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Tarkastuspyynnön tulee sisältää yrityksen Y-tunnus, kopio henkilöllisyystodistuksesta ja allekirjoitus.

Rekisterinpitäjä

Rekisterinpitäjä: Web-suunnittelu Pokis (Y-tunnus 2455531-8)

Yhteystiedot:

Jukka Peltoperä
Ussakkakuja 1
96460 Rovaniemi

jukka.peltopera@gmail.com

Muutokset tietosuojaselosteeseen

Yritys voi päivittää tätä tietosuojaselostetta. Selosteen viimeisin muutos on ilmoitettu dokumentin alalaidassa.

Päivitetty viimeksi 26.8.2019.